Obchodné a reklamačné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobeché obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je DAMONAX s.r.o., Pečnianska 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, Prevádzka: Štúrova 483, 908 72 Závod, IČO: 35758953, IČ DPH: SK1045233651(ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru a služieb na internetových stránkach www.damonax.sk.

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva (objednávka) a musí odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
 2. Kupujúci nadobudne vlastnícke práva k tovaru  ihneď ako za tento tovar zaplatí plnú sumu a prevezme ho.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité len k uskutočňovaniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené. Podrobné informácie nájdete na stránke www.damonax.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Objednávanie

Kupujúci dostane tovar a služby za cenu platnú v okamihu objednania. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar alebo službu na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky alebo e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom k aktuálnej situácií na trhu. Pokiaľ kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a táto nie je realizovaná.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom elektronického obchodu na www.damonax.sk
 • elektronickou poštou na e-mailovej adrese drevotrieska@damon.sk

Predávajúci odporúča kupujúcemu objednávať cez elektronický obchod alebo písomnou formou (e-mail) a uviesť nasledujúce údaje:

 • meno a adresa kupujúceho (v prípade firmy obchodné meno a sídlo)
 • v prípade firmy IČO a DIČ (IČ-DPH ak je firma registrovaná ako platiteľ DPH)
 • kód, názov, rozmery a ďalšiu špecifikáciu tovaru a služieb podľa cenníka a vzorkovníkov
 • spôsob odberu - osobný odber alebo doprava sprostredkovaná predávajúcim
 • fakturačnú/dodaciu adresu
 • kontaktné telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu
 • všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité

Kontrola a záväznosť objednávky

Kupujúci je povinný po odoslaní objednávky cez elektronický obchod v doručenom potvrdení objednávky skontrolovať správnosť všetkých zadaných údajov a to hlavne rozmery, množstvá, dekory, štruktúra povrchu, spôsob hranovania a v prípade, ak je niektorý údaj nesprávny, písomne požiadať predávajúceho o jeho úpravu ešte pred úhradou zálohovej platby. Úhradou zálohovej platby kupujúci potvrdzuje správnosť všetkých údajov a objednávka sa stáva záväznou.

Kupujúci úhradou zálohovej platby tiež potvrdzuje, že je oboznámený s dekorovým zobrazením, farebnosťou a povrchovou štruktúrou materiálov v odoslanej objednávke.

 

Zmeny a zrušenie objednávky

Zmeny alebo zrušenie objednávky je možné prijať len do písomného potvrdenia zaregistrovania úhrady zálohovej faktúry predávajúcim. Ako náhle obdržíte od predávajúceho e-mail o prijatí zálohovej platby, objednávka prechádza do výroby a nie je možné ju viac zmeniť alebo zrušiť. Zrušenie objednávky po uhradení zálohovej platby je spoplatnené storno poplatkom vo výške 100% prijatej zálohovej platby.

Dodacia lehota

Štandardná dodacia lehota porezu drevotriesky je zvyčajne 10 až 14 pracovných dní od zaregistrovania zálohovej platby predávajúcim.  Vo výnimočných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na krátkodobé predĺženie dodacej lehoty, maximálne 40 pracovných dní.

Platobné podmienky

  1. Po odoslaní Vašej objednávky Vám bude doručený automatický e-mail o zaregistrovaní objednávky v systéme predávajúceho.  V priebehu nasledujúceho pracovného dňa  Vás bude kontaktovať náš zamestnanec pre potvrdenie objednávky a dohodnutí zálohovej platby.
  2. Po odsúhlasení obdržíte zálohovú faktúru na 70% alebo 100% ceny objednávky ktorú uhradíte na účet predávajúceho. Všetky údaje potrebné k platbe budú uvedené v zálohovej faktúre.
  3. Konečnú platbu uhradíte u nás na prevádzke na adrese Štúrova 483, 908 72 Závod pri preberaní objednávky – pri osobnom odbere.

Pokiaľ zvolíte dopravu sprostredkovanú predávajúcim, je potrebné uhradiť 100% ceny objednávky vopred, ešte pred doručením.

Dodacie podmienky

Osobný odber:  tovar môže prevziať iba fyzická osoba - kupujúci uvedený v objednávke resp. osoba k tomu kupujúcim poverená. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať platným občianskym, alebo iným identifikačným preukazom (pas, vodičský preukaz, karta poistenca...). Presný čas osobného odberu je nutné v predstihu (minimálne 24h vopred) dohodnúť na telefónnom čísle 0907 719 561. Miesto osobného odberu je 908 72 Závod – Štúrova 483.

Tovar určený na osobný odber musí kupujúci odobrať najneskôr do 7 pracovných dní od prvej výzvy na jeho prevzatie. Po tomto termíne bude predávajúci účtovať kupujúcemu poplatok - tzv. "skladné" vo výške 0,5 % z hodnoty objednaného tovaru za každý začatý deň skladovania neprevzatého tovaru. Ak nebude dohodnuté vopred inak, predávajúci bude skladovať neprevzatý tovar maximálne 12 pracovných dní od prvej výzvy na prevzatie. Neprevzatý tovar bude po 12 pracovných dňoch od prvej výzvy na prevzatie bez náhrady a bez možnosti vrátenia zálohovej platby zlikvidovaný.

Prepravná služba: Predávajúci nedisponuje vlastným vozovým parkom a ani nemá dohodnutý zmluvný vzťah s prepravnými spoločnosťami. V prípade nemožnosti osobného odberu bude doprava riešená individuálne. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte telefonicky na t.č.  0907 719 561 alebo e-mailom na drevotrieska@damon.sk.

Reklamačný poriadok

Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list slúži nákupný doklad - faktúra.

Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak nebola riadne uplatnená v záručnej dobe.

Reklamáciu, včítane odstránenia chyby, je predávajúci povinný vybaviť do 30 dní odo dňa, kedy mu bola reklamácia alebo správa o chybách doručená, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na lehote dlhšej. Ak ide o chybu, ktorej odstránenie si vyžiada lehotu dlhšiu ako 30 dní alebo o chybu, ktorej uznanie predávajúcim si vyžiada vypracovanie znaleckého posudku, je predávajúci oprávnený predĺžiť lehotu vybavenia reklamácie, maximálne však o 30 dní. O predĺžení lehoty je predávajúci povinný informovať kupujúceho pred uplynutím riadnej 30-dennej reklamačnej lehoty.

 • Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
 • Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť, ale ktorá nebráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 • Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ako postupovať v prípade reklamácie

Pri preberaní tovaru si kupujúci pozorne skontroluje dodaný tovar.  Zásielku, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako poškodená (napríklad poškodený obal), nepreberie. Tovar bude automaticky posunutý na reklamáciu.

Ak je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti predávajúceho informovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru a to písomne e-mailu na  drevotrieska@damon.sk. K reklamačnému textu je potrebné doložiť tiež fotografie poškodeného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že uplatnenie nárokov z chýb tovaru pre nekompletnosť alebo poškodenie nebude po tomto termíne akceptované.

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

V súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z, § 7, odsek 6b) právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní zaniká v prípade kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar vyrobený na mieru.

Kvalita vyhotovenia porezu

Napriek najvyššej snahe zabezpečiť maximálne kvalitný porez drevotriesky, nábytkové dielce sú polotovary, preto môžu obsahovať nečistoty (prach, piliny, zbytkové lepidlo...) alebo drobné nerovnosti pri aplikovaných ABS hranách. Toto však nemá žiadny vplyv na kvalitu výrobku a takýto polotovar je potrebné kupujúcim dočistiť.

Pri ABS hranách rôznych hrúbok môže dôjsť k odchýlke vo farebnom zobrazení dekoru - toto však nie je chyba výrobku a nie je to dôvod na reklamáciu dielcov.

Použitie nábytkových dielcov (drevotrieskovej dosky narezanej a ohranovanej na mieru)

Nábytkové dielce z laminovanej drevotrieskovej dosky narezané a ohranované na mieru sa používajú v nábytkárskom priemysle ako nábytkové dielce na výrobu kuchynských liniek, vstavaných skríň a kúpeľňového, detského či obývacieho nábytku. Ak vyrábate nábytok svojpomocne v domácich podmienkach (napr. kuchyne svojpomocne, vstavané skrine svojpomocne...), sú nábytkové dielce rezané a hranované na mieru ideálnym riešením a uľahčením vašej práce.

Údržba nábytkových dielcov (drevotrieskovej dosky narezanej a ohranovanej na mieru)

Povrch dvierok alebo nábytkových dielcov sa odporúča ošetrovať iba vodou s prídavkom saponátu bez obsahu piesku a utierať jemnou handričkou či hubkou bez drsného povrchu. Povrchovú úpravu je možné poškodiť rozpúšťadlami, mechanickým namáhaním ako je škrabanie a trenie zvýšeným tlakom predmetmi s ostrým alebo abrazívnym (brúsnym) povrchom.

Skladovanie nábytkových dielcov (drevotrieskovej dosky narezanej a ohranovanej na mieru)

Nábytkové dielce musia byť u predávajúceho aj kupujúceho skladované v suchých a krytých priestoroch chránených proti prachu. Ukladajú sa "na ležato" na rovné podložky tak, aby nedošlo k ich prehnutiu a nesmú byť vystavené poveternostným vplyvom (dážď, mráz...).

 

 

ver.: 2021-02-10